Sądy w Polsce są dwuinstancyjne, a to oznacza, że od postanowienia lub wyroku sądu można odwołać się do sądu drugiej instancji. Takie prawo przysługuje obu stronom postępowania sądowego. Dlatego też warto wiedzieć na ten temat.

Odwołanie od postanowienia sądu pierwszej instancji to podstawowy środek odwoławczy, czyli apelacja. Apelację może złożyć każda ze stron, która nie jest zadowolona z postanowienia sądu pierwszej instancji, bez względu czy jest stroną wygraną, czy przegraną. Tą kwestią może zająć się prawnik Gdańsk, z którym współpracuje dana osoba.

W wielu sprawach sądem pierwszej instancji jest sąd rejonowy, w takim wypadku apelację należy złożyć do sądu okręgowego. W sprawach poważniejszych, zagrożonych wyższym wyrokiem, sądem pierwszej instancji jest sąd okręgowy, w tej sytuacji drugą instancją będzie sąd apelacyjny i to do niego należy złożyć apelację.

Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na ważność odwołania się od postanowienia sądu jest termin złożenia apelacji. W każdym uzasadnieniu postanowienia sąd określa termin, w którym można odwołać się od jego postanowienia, najczęściej jest to 7 lub 14 dni. Po przekroczeniu tego terminu, apelacja nie będzie rozpatrywana z przyczyn formalnych. Czasami zdarza się, że z przyczyn niezależnych, apelacja nie może być złożona w terminie. W takim przypadku należy złożyć wniosek o przywrócenie terminu oraz przedstawić dowody, że wcześniej było to niemożliwe, np. zwolnienie lekarskie.

Warto też sprawdzić inne usługi, które oferuje nasza kancelaria, jak chociażby porada prawna Gdańsk lub rozwody Gdańsk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *